Blue :: 1964 Chevrolet Stingray (2012-01-11 08:39:43)